• Opara o Komunalnom redu: “Ja nisam trebao donijeti odluku o Komunalnom redu, Gradsko je vijeće je to trebalo napraviti”