• Stručni razvojni centar za poticanje darovitosti djece rane i predškolske dobi u Cvitu Mediterana