slučaj marjan

SDP podnio kaznenu prijavu protiv Opare, Vele i još nekoliko osoba zbog “kaznenog djela protiv okoliša”

SDP je podnio kaznenu prijavu protiv splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, Nina Vele, kao zamjenika gradonačelnika Grada Splita i načelnika Stožera Civilne zaštite Grada Splita; Nenada Ružića, kao koordinatora na lokaciji (Koordinatora Kriznog stožera civilne zaštite), kao i Boruta Dolenca, direktora društva Matima project d.o.o., ali i Marije Ivošević, Rade Ivošević, Goran Pleše, Maja Pleše, svi kao odgovorne osobe u društvu Stenavert d. o. o., društva koje je obavljalo NADZOR tijekom izvođenja šumarskih radova u sklopu sanacije Park šume Marjan od potkornjaka.

Kaznena prijava podnesena je zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protiv okoliša, iz članka 209. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, i to kvalificirani oblik tog djela iz stavka 2. istog članka (kazneno djelo protiv okoliša iz članka 209. st.2. KZ-a „Pustošenje šuma”). Isti su odgovorni za izvođenje šumarskih radova u sklopu sanacije Park šume Marjan od potkornjaka od 13. 2. 2019. godine do 19. 9. 2019. godine, što je očito iz Izvješća lokalnog koordinatora Nenada Ružića, o provedbi aktivnosti u svezi proglašenja izravne opasnosti od elementarne nepogode uzrokovane pojavom uništenja drvenaste vegetacije na području gradskih kotareva Meje, Varoš i Spinut – lokalitet Park šume Marjan od 19. 9. 2019. godine. Odgovorne osobe u društvu Stenavert d. o. o., koje je obavljalo nadzor tijekom izvođenja šumarskih radova, dozvolili su protuzakoniti nastavak šumarskih radova nakon što nisu zaprimili dokaze da se isti izvode sukladno Zakonu o šumama.

U obrazloženju kaznene prijave, koju nam je dostavio Goran Kotur, predsjednik GO SDP-a Split stoji kako postoji osnovana sumnja da je počinjeno djelo iz čl.209. st.2. Kaznenog zakona i da su ga počinili upravo prijavljeni osumnjičenici od 13. 2. 2019. godine do 19. 9. 2019. godine.

Člankom 209. stavak 1. Kaznenog zakona propisano je da će se „Tko protivno propisima siječe ili krči šumu ili na drugi način pustoši šumu, a time ne čini neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.”

Međutim, stavkom 2. istog članka propisano je “Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u šumi koja je sastavni dio područja koje je propisom ili odlukom nadležnog tijela proglašeno zaštićenom prirodnom vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.”

Obzirom da je Park-šuma Marjan zaštićena prirodna vrijednost, osumnjičenici su počinili kvalificirani oblik ovog djela za koje je propisana kazna stavkom 2. članka 209. KZ-a.

Sukladno čl. 36. st. 1. Zakona o šumama „u šumi i na šumskom zemljištu dopušteno je sjeći samo doznačena stabla“.
Sukladno čl. 37. st. 1. Zakona o šumama „drvni šumski proizvodi i drvo posječeno izvan šume i šumskog zemljišta mogu se transportirati samo ako su propisano obilježeni i ako je za njih izdan propisani teretni list (popratnica)“.

Naime, tijekom izvođenja radova u park-šumi „Marjan“ u Splitu, a što proizlazi iz odgovora na vijećničko pitanje vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita Gorana Kotura o doznakama stabala tijekom sječe, koji je odgovor potpisao Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, više od 70 posto posječenih stabala, ukupno preko 26.000 (dvadesetšest tisuća) odnosno najmanje 9.237 m3 drvne mase, je posječeno nezakonito odnosno protivno propisima.

U izvješću poduzeća Stenavert d.o.o. o stručnom nadzoru tijekom izvođenja šumarskih radova stoji:

„Prilikom sječe i izvlačenja drvnih sortimenata na području Park Šume Marjan posječen je određeni broj nedoznačenih AD stabala.“
„Odvezeno je 13.195 m3 drvne mase.“
„Posječen je dio i nedoznačenih stabala i to AD stabla nastala zbog postavljanja trasa žičare (401 stablo plus stabla u nedoznačenim dijelovima odjela 7b i 10a), oštećivanjem prilikom obaranja stabala i izvlačenja žičarom i traktorom (126 stabala), te suha stabla i stabla oštećena vjetrom(114 stabala).“

U odgovoru Javne ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan stoji:
„Ukupna količina doznačenih stabala koju je izvođač Matima project d.o.o. imao na raspolaganju za sječu, bila je cca 3.958 m3.“
„Ostatak drvne mase, doznaku su obavljali zaposlenici tvrtke Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Split, šumarija Split i Sinj. Uvidom je utvrđeno da te doznačne knjižice nisu stručno pregledane niti ovjerene od strane ovlaštenog inženjera.“

S obzirom na činjenicu da se u odgovoru Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan navodi da je izvođač Matima project d.o.o. imao na raspolaganju za sječu cca 3.958 m3 drvne mase, te da je odvezeno, dakle i posječeno, 13.195 m3 drvne mase, te da ostatak drvne mase nije propisno doznačen odnosno ovjeren po Zakonu o šumama i Pravilniku o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu, jasno je da je Matima project d.o.o.kao izvođač po odgovoru Javne ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan protivno Zakonu o šumama posjekao najmanje 9.237 m3 drvne mase, i to u slučaju da su u posječena stabla uključena i sva doznačena stabla. Izvješće poduzeća Stenavert d.o.o. o stručnom nadzoru tijekom izvođenja šumarskih radova u sklopu sanacije Park šume Marjan od potkornjaka ne sadržava broj izdanih doznaka kao ni broj izdanih popratnica, dok odgovor Javne ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan ne sadržava broj izdanih popratnica. Dakle, protivno Zakonu u šumama posječeno je najmanje 9.237 m3 drvne mase što bi iznosilo preko 70 posto posječene drvne mase. Ako se uzme u obzir da je gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara javno iznio podatak o 38.000 posječenih stabala, znači da je protuzakonito posječeno preko 26.000 stabala tijekom izvođenja šumarskih radova u sklopu sanacije Park šume Marjan od potkornjaka.

DOKAZI (u prilogu):
1) Izvješće poduzeća Stenavert d.o.o. o stručnom nadzoru tijekom izvođenja šumarskih radova u sklopu sanacije Park šume Marjan od potkornjaka kao prilog odgovoru Službe za društvene djelatnosti od 18. listopada 2019. godine na dopunsko vijećničko pitanje „Koliko je stabala doznačeno tijekom radova na sanaciji šume u Park šumi Marjan?“ vijećnika Goran Kotur sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, održane 01. listopada 2019. godine.

2) Odgovor Javne ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan od 21. listopada 2019. godine na dopunsko vijećničko pitanje „Koliko je stabala doznačeno tijekom radova na sanaciji šume u Park šumi Marjan?“ vijećnika Goran Kotur sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, održane 01. listopada 2019. godine.

3) Izvješće lokalnog koordinatora Nenada Ružića, o provedbi aktivnosti u svezi proglašenja izravne opasnosti od elementarne nepogode uzrokovane pojavom uništenja drvenaste vegetacije na području gradskih kotareva Meje, Varoš i Spinut – lokalitet Park šume Marjan od 19. 9. 2019. godine

4) Članak iz Slobodne Dalmacije od 8.11.2019. godine „Na Marjanu je posječeno 38 tisuća stabala, Opara kaže da je spreman snositi odgovornost“ https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/632113/na-marjanu-je-posjeceno-38-tisuca-stabala-opara-kaze-da-je-spremannbspsnositi-odgovornost
Prema tome, iz ovoga NESPORNO JE UTVRĐENO da je protivno propisima posječena Park-šuma Marjan i to preko 26.000 stabala predmetne šume, čime su očito ostvarena obilježja prijavljenog kaznenog djela PUSTOŠENJE ŠUMA.

Dakle, ovih 26 000 stabala Park-šume Marjan nisu doznačena za sječu po Zakonu o šumama i Pravilniku o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu, dakle posječena su PROTIVNO PROPISIMA, a nalaze se unutar Park-šume Marjan koja je zaštićena prirodna vrijednost, radi čega su osumnjičenici počinili prijavljeno kazneno djelo iz stavka 2. čl.209. KZ-a.

Djelo je počinjeno od strane djelatnika društva Matima project d.o.o. kao izvođača radova pa je stoga prijavljen direktor kao odgovorna osoba. Djelo se počinilo po nalogu nalogodavca i odgovorne osobe gradonačelnika Grada Splita, Andre Krstulovića Opare koji je odabrao ponuditelja društva Matima project d.o.o. i zamjenika gradonačelnika Grada Splita Nina Vele, kao načelnika Stožera Civilne zaštite Grada Splita koji je imenovao lokalnog koordinatora Nenada Ružića i potpisao Odluku o početku radova na sanaciji potkornjaka u Park šumi Marjan, pa su stoga oni osumnjičenici da su sudjelovali u navedenoj sječi šume protivno propisima, i to preko 26.000 stabala Park-šume Marjan.

Za počinjenje djela sumnjiče se i odgovorne osobe u društvu STENAVERT d. o. o. koje je vršilo NADZOR nad nezakonito izvršnom sječom šume, i to njihova četiri direktora koji svaki zastupa ovo društvo samostalno i pojedinačno.
Naposljetku, za ovo djelo se sumnjiči i Nenad Ružić, kao koordinator na lokaciji, dakle osoba koja je izravno nadležna od strane prvoosumnjičenog Gradonačelnika Grada Splita Andre Krstulovića Opare da “koordinira” navedenim radovima na Marjanu tijekom kojih je protivno propisima posječeno preko 26 000 NEDOZNAČENIH stabala.

Predlažemo da se na ove okolnosti ispita Ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park šumom Marjan, Damir Grubšić, zaposlenici društva Matima project d.o.o. koje je izvodilo predmetne radove tijekom kojih je počinjeno prijavljeno kazneno djelo, zaposlenici društva Stenavert d.o.o. koje je provodilo nadzor nad ovim radovima, te da se provede prvo ispitivanje svih ovdje prijavljenih osumnjičenika, slijedom čega da se protiv istih pokrene odgovarajući kazneni postupak.

Komentiraj